De jaarrekening

Administratiekantoor betrouwbaarDe jaarrekening is hét verslag van ieder boekjaar.

De balans en de staat van lasten en baten (de Winst- en verliesrekening) geven u een scherp en concreet beeld van uw onderneming: het resultaat, het vermogen, de solvabiliteit en de liquiditeit. Aan de jaarrekening kunt u aflezen hoe uw zaak er financieel voor staat.

Een belangrijk gegeven voor u, maar ook voor uw eventuele aandeelhouders, vennoten of bank. En natuurlijk heeft u de jaarrekening nodig voor aangiften bij de belastingdienst.
Als u wilt investeren zal uw bank een jaarrekening noodzakelijk achten. Wij zorgen ervoor dat uw jaarrekening geen vraag onbeantwoord laat.

De inhoud van uw jaarrekening is afhankelijk van een aantal factoren: de ondernemingsvorm, de activiteiten en natuurlijk uw wensen. Een jaarrekening bevat onderdelen zoals:
• de inleiding met daarin de opdracht, activiteiten en ondernemingsvorm, financiering (liquiditeit en de staat van herkomst en besteding van middelen), kengetallen, resultaatvergelijk, fiscale winstberekening met toelichting van (des-) investeringen en overige bijtellingen en aftrekposten
• de jaarrekening met daaronder de waarderingsgrondslagen, balans, winst- en verliesrekening, en uitgebreide toelichtingen daarop
• bijlagen zoals een overzicht materiële vaste activa, afrekening BTW, mutaties in het eigen vermogen, desinvesteringsverplichtingen
Wij stellen de jaarrekening op zoals die hoort bij uw onderneming. Met alle van toepassing zijnde onderdelen is rekening gehouden.

Bespreking van de jaarrekening

Het maken van een jaarrekening is één. Het interpreteren ervan heel wat anders. Daarom bespreken wij de jaarrekening met u en maken de gegevens inzichtelijk. Bent u nog steeds op de goede weg of moet u bijsturen in de toekomst. Maar onze ondersteuning gaat verder. Desgewenst treden wij op als uw financieel woordvoerder bij banken of financiers. Samenwerking en betrokkenheid staan bij onze dienstverlening voorop.

Tussentijdse rapportage

Om de uitgestippelde route te kunnen blijven volgen moet u continu bijblijven, en eventueel corrigerend optreden. Daarom is een constante stroom van moment-opnamen cruciaal. Wij geven u die momentopnamen, in de vorm van regelmatige overzichten van het resultaat, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal. Ook een periodiek overzicht van uw balansposten is een mogelijkheid. Naast het feit dat deze overzichten voor u een belangrijk handvat zijn, vragen bankinstellingen hier ook met regelmaat om. Om dezelfde redenen: inzicht in de stand van zaken.

Publicatiestukken

Sommige ondernemingsvormen zijn wettelijk verplicht om de jaarrekening in te dienen bij het handelsregister (KvK). De jaarrekening wordt dan openbaar gemaakt door publicatie in de Staatscourant met een advertentie. Deze jaarrekening moet aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen en ziet er anders uit dan de “gewone” jaarrekening. We noemen deze openbare jaarrekening dan ook de publicatiestukken. Wij kunnen dit traject geheel uit handen nemen. Vlekkeloos en vlot afgehandeld. Zodat u er verder geen omkijken meer naar heeft.