Salarisadministratie

Heeft u personeel in dienst dan is een goede salarisadministratie cruciaal.
Omdat u precies wilt weten wat de “prijs” van arbeid is, en omdat u een stevige basis nodig heeft voor uw sociaal- en fiscaalrechtelijke verplichtingen. Maar ook voor uw werknemers is de salarisadministratie van groot belang. Zij rekenen op tijdige en volledige betaling, en op correcte salarisspecificaties. Wij regelen het allemaal voor u. Tot in het kleinste detail. Met maximaal overzicht. All Counts® is uw salarisadministrateur bij uitstek!

Loonstroken

Iedereen die salaris geniet wil een correcte berekening van zijn loon. Jammer genoeg worden er nog vaak fouten gemaakt. Is de juiste belastingtabel toegepast en ben ik voor de juiste verzekeringen aangemeld? Zijn de afgetrokken bedragen verplicht? Betaalt u of uw personeel niet te veel belasting? Als onderdeel van de salarisadministratie verzorgen wij voor u en uw personeel heldere en gedetailleerde salarisstroken. Alle relevante vaste en variabele gegevens vindt u er in terug. Desgewenst met een toelichting.

C.A.O.-afspraken

Voor sommige ondernemingen is een collectieve arbeidsovereenkomst (C.A.O.) verplicht van toepassing. Hierin hebben werkgevers en werknemers collectief afspraken gemaakt over salarissen en toeslagen, vakantierechten, pensioen en arbeidstijden. All Counts® weet de weg in het woud van bestaande regelingen. Wat is er precies verplicht en waar kunt u nog kiezen. De uitvoering van de soms complexe regels wordt door ons omgezet in begrijpelijke berekeningen. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Een werknemer mag er vanuit gaan dat u hem of haar heeft aangemeld voor de diverse sociale verzekeringen, zoals de WW, WAO, Ziektewet en Ziekenfondswet. Dat gebeurt bij de uitvoeringsinstelling waaronder de onderneming hoort. Het meest bekend zijn het GAK en Cadans. Maar het blijft niet bij aanmelden alleen. De uitvoeringsinstelling deelt u in een sector in, en zal u voorschotnota’s sturen. En eens per jaar dient er een afrekening te worden gemaakt. All Counts® verzorgt voor u alle aan- en afmeldingen, controleert voor u de sectorindeling en alle berekeningen. Zodat uw personeel verzekerd is van hun inkomen, en u met een gerust hart bezig kunt zijn met ondernemen.

Loonbelasting

Bij het begin van het nieuwe millennium (inderdaad per 2001) is de wetgeving rond de inkomstenbelasting en de daarmee samenhangende loonheffing (loonbelasting) drastisch gewijzigd. Deze belasting krijgt van oudsher de meeste aandacht in de publiciteit. En niet voor niks. De vele regels maken dat er veel overtredingen kunnen worden gemaakt. Dat kan belastinggeld kosten. Wie de regels kent, kan dus als eerste verdienen. All Counts® kent de regels en blijft continu op de hoogte van de laatste wijzigingen. Er wordt dus niet te veel, maar ook niet te weinig loonheffing ingehouden bij uw personeel. Alle subsidie- en aftrekmogelijkheden voor de onderneming worden maximaal benut. De aangiftebiljetten worden zonder problemen door ons ingevuld. Zodoende betaalt u op tijd en zeker niet te veel.

Jaaropgaven

Een belangrijk onderdeel van de salarisadministratie is de verzorging van de jaarlijkse aangiften bij de belastingdienst en de uitvoeringsinstellingen. De daarbij komende jaaropgaven zijn de basis voor aangifte inkomstenbelasting van uw personeel. Maar ook de afrekening van de verplichtingen van uw onderneming. Dit moet dus zeker correct gebeuren. Door gebruik te maken van moderne professionele software, zijn wij in staat deze jaarafsluiting zonder problemen uit te voeren. De later komende afrekeningen controleren wij voor u en een eventuele bezwaarprocedure wikkelen wij geheel voor u af.