Klachtenregeling

all counts; accountant almere; abacus

Abacus: (meervoud: abaci), ook telraam of rekenrek genoemd, is een mechanisme om sommen en andere wiskundige berekeningen mee uit te voeren. Het is zaak klachten serieus te behandelen en af te wikkelen, omdat onvoldoende aandacht kan leiden tot afbreuk. Tegelijk kan een adequate oplossing de organisatie verbeteren.

Indien van een klacht sprake is dient er bij de klager op te worden aangedrongen dat hij de klacht op schrift stelt. Als de klager dit niet wenst zal de medewerker die de klacht in ontvangst neemt deze op schrift stellen en door de klager laten ondertekenen.
All Counts® zal de klager een ontvangstbevestiging zenden en hem de (redelijke) termijn doorgeven waarop deze antwoord kan verwachten. All Counts® kan de klager om nadere toelichting en/of informatie vragen.

All Counts® zal een onderzoek instellen en desgewenst (juridisch) advies inwinnen. Ook kan zij medewerkers uit de eigen organisatie interviewen en documentatie van de betrokken werkzaamheden opvragen.

All Counts® zal de klacht en de uitkomsten van het onderzoek met de klager bespreken.

All Counts® zal naar aanleiding van de klacht en indien nodig, maatregelen nemen tot aanpassing van instructies, reglementen of voorschriften. Indien gewenst kunnen er disciplinaire maatregelen worden genomen tegen een betrokkene van het kantoor dan wel een aantekening gemaakt in het personeelsdossier van betrokkene.

All Counts® zal zorgen dat op passende wijze aandacht wordt besteed aan de klachtenregeling door opname op de website, verwijzing in de opdrachtbevestiging en in het kantoorhandboek.