Klachtenregeling

all counts; accountant almere; abacus

Abacus: (meervoud: abaci), ook telraam of rekenrek genoemd, is een mechanisme om sommen en andere wiskundige berekeningen mee uit te voeren.Het is zaak klachten serieus te behandelen en af te wikkelen, omdat onvoldoende aandacht kan leiden tot afbreuk. Tegelijk kan een adequate oplossing de organisatie verbeteren.

Indien van een klacht sprake is dient er bij de klager op te worden aangedrongen dat hij de klacht op schrift stelt. Als de klager dit niet wenst zal de medewerker die de klacht in ontvangst neemt deze op schrift stellen en door de klager laten ondertekenen.
De klant wordt direct gewezen op het feit dat hij de keuze heeft om de klacht te laten behandelen door All Counts of neer te leggen bij de Klachtencommissie van de NBA.”

De accountant zal de klager een ontvangstbevestiging zenden en hem de (redelijke) termijn doorgeven waarop deze antwoord kan verwachten. De accountant kan de klager om nadere toelichting en/of informatie vragen.

De accountant zal een onderzoek instellen en desgewenst (juridisch) advies inwinnen. Ook kan zij medewerkers uit de eigen organisatie interviewen en documentatie van de betrokken werkzaamheden opvragen.

De accountant zal de klacht en de uitkomsten van het onderzoek met de klager bespreken. De klager zal erop gewezen worden dat hij, indien de uitkomst van het gesprek voor hem niet bevredigd is, hij zijn klacht nog kan neerleggen bij de Accountantskamer.

De accountant zal naar aanleiding van de klacht en indien nodig, maatregelen nemen tot aanpassing van instructies, reglementen of voorschriften. Indien gewenst kunnen er disciplinaire maatregelen worden genomen tegen een betrokkene van het kantoor dan wel een aantekening gemaakt in het personeelsdossier van betrokkene.

De accountant zal zorgen dat op passende wijze aandacht wordt besteed aan de klachtenregeling door opname op de website, verwijzing in de opdrachtbevestiging en in het kantoorhandboek.